สารวัดซางตาครู้ส ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต