สารวัดซางตาครู้ส ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020 สมโภชปัสกา