สารวัดซางตาครู้ส ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา วันแพร่ธรรมสากล