พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะเดินทางไปพื้นทีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านพัฒนาท้อง ณ ชุมชนย่านกะดีจีน โบสถ์ซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะเดินทางไปพื้นทีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ณ ชุมชนย่านกะดีจีน โบสถ์ซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน ให้การต้อนรับผู้แทน 3 ศาสนา และ ประธานชุมชน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกุฎีจีน กุฎีขาว โครงคราม วัดประยุรวงศ์ วัดกัลยาณ์ วัดบุปผาราม และ ประชาชนในชุมชนย่านกะดีจีน

มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปประวัติของโบสถ์ซางตาครู้ส

รับฟังการบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของย่านกะดีจีน โดยคุณปิ่นทอง วงษ์สกุล ประธานชุมชนกุฎีจีน และเยียมชมสถานที่ตามเส้นทางทองเที่ยวชุมชน ได้แก่
– ร้านหลานแม่เป้าขนมฝรั่งกุฎีจีน
– พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน
– บ้านจันทนภาพ (เรือนไทยไม้สักอายุกว่า 120 ปี) และรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และอาหารตามอัตลักษณ์ของชุมชนย่านกะดีจีน

นมัสการเจา้แม่กวนอิม ณ ศาลเจ้าเกียนอันเกง

วันพฤหัสที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13:30 น.